1 maja 2017

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „OPŁACA SIĘ POLECAĆ”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „OPŁACA SIĘ POLECAĆ”

I ORGANIZATOR

  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Opłaca się polecać” (zwanej dalej „akcją”) jest Ośrodek Szkolenia Kierowców AB-eS z siedzibą w Zgierzu 95-100
    przy ul.Piłsudskiego 1, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzących szkolenie kierowców, NIP 7321089527, REGON 471452970.
  2. Akcja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Akcją objęte są wyłącznie zapisy na kurs postawowy kat B
  4. Akcja nie obejmuje innych kategorii i szkoleń uzupełniających

 

II DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE AKCJI

  1. Uczestnik – osoba biorąca udział w akcji w roli Polecającego lub Polecanego.
  2. Polecający – osoba fizyczna będąca kursantem AB-eS  w ciągu trzech ostatnich lat .
  3. Polecany – Nowy Słuchacz, który na podstawie rekomendacji Polecającego zawarł z Ab-eS umowę na naukę w imieniu swoim lub członka rodziny i dokonał wpłaty przynajmniej pierwszej raty  w wysokości 200 zł, postępujący według zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
  4. Polecenie – rekomendowanie drugiej osobie nauki w AB-eS z wykorzystaniem Kuponu zaprojektowanego na potrzeby akcji według zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
  5. Kursant – osoba fizyczna, która widnieje w umowie z AB-eS w rubryce
    ”imię i nazwisko osoby szkolonej”.
  6. Nowy Kursant – osoba, która:
    1. po raz pierwszy widnieje w umowie z AB-eS  w rubryce ”imię i nazwisko osoby szkolonej”
    2. Kupon – kupon zaprojektowany na potrzeby akcji, dostępny w oddziałach AB-eS. Wygląd kuponu prezentuje Załącznik nr 1.

 

III ZASADY UCZESTNICTWA

  1. Udział w akcji jest dobrowolny, a przez uczestnictwo w akcji pomiędzy Organizatorem
    a Polecającym nie nawiązuje się żaden stosunek prawny o charakterze zarobkowym.
    Oznacza to, że roszczenia nagrodzonych w akcji mogą obejmować wyłącznie wydanie
    im nagród w formie przewidzianej przez Organizatora bez możliwości ich wymiany.
  2. Uczestnikiem akcji może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub opiekun prawny reprezentujący osobę małoletnią.
  3. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora

 

IV ZASADY NAGRADZANIA

  1. Akcja polega na nagradzaniu osób Polecających ofertę AB-eS, które skutecznie zarekomendują Organizatora Nowym Kursantom na poniższych zasadach:
    1. Polecany wpisuje na Kuponie w sposób czytelny swoje imię i nazwisko w rubryce „POLECANY” oraz imię i nazwisko Polecającego w rubryce „POLECAJĄCY”.
    2. Polecany dostarcza Kupon do siedziby Organizatora w imieniu Polecającego.
    3. Polecany może przekazać tylko jeden Kupon Organizatorowi.
    4. Polecany zawiera umowę na naukę w AB-eS
  1. Przekazując dane osobowe Polecającego Organizatorowi, Polecany oświadcza i potwierdza, że osoba ta wyraziła zgodę na przekazanie jej danych osobowych i ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki nieprawdziwości takiego oświadczenia.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Kuponu przed dostarczeniem go do siedziby Organizatora.
  3.  Polecający może być wskazywany przez Poleconych dowolną liczbę razy.
  4. W przypadku naruszenia przez Polecającego lub Poleconego niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody.

 

V NAGRODY

  1. Za Polecenie spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie, Polecającemu przysługuje nagroda w wysokości 50 zł, jeśli Polecany zapisał się na kurs Podstawowy i dokonał wpłaty pierwszej raty minimum 200 zł
  2. Nagroda, do której nabył praw Polecający, jest wręczana Polecającemu osobiście w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  3. Nagroda nie może zostać automatycznie zaliczona na poczet należności Polecającego wobec innych podmiotów.

 

VI HARMONOGRAM AKCJI

Za datę przystąpienia przyjmuje się moment złożenia Kuponu
przez Poleconego w siedzibie Organizatora i podpisanie umowy

  1. O terminie odbioru nagrody Polecający jest informowany przez Organizatora za pomocą wiadomości SMS na numer wskazany przez Polecanego
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których Polecający nie dostarczył Organizatorowi niezbędnych informacji umożliwiających skuteczne dostarczenie wiadomości SMS lub nie odebrał wiadomości SMS z przyczyn technicznych.
  3. Nagrodzony w akcji nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania nagrody,
    jeśli upłynęło 14 dni od daty poinformowania o przyznaniu nagrody.

 

VII DANE OSOBOWE

  1. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe Uczestników akcji będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzania akcji i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnikom akcji przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne by wziąć udział w akcji.

 

VIII REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotyczące akcji mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub składane w oddziale stacjonarnym ul.Piłsudskiego za potwierdzeniem odbioru.
  2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
    14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  3. Zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady akcji i jest udostępniony
    na stronie internetowej www.autoszkolaabs.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Przystępując do akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem
    i w całości akceptuje jego warunki.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
  5. O zmianach w regulaminie organizator będzie informował za pośrednictwem strony www.autoszkolaabs.pl